062-3104906

(ในวันและเวลาราชการ)

Carousel Image
Image

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงานวิชาการสำหรับนักศึกษา-อาจารย์ สาขาพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
3) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

1) คณาจารย์ บุคลากร สาขาพัฒนาชุมชน/สังคม/ท้องถิ่น
2) นิสิต/นักศึกษา สาขาพัฒนาชุมชน/สังคม/ท้องถิ่น
3) นักพัฒนา ผู้นำชุมชน และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการจัดกิจกรรม

1) การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Speaker)
2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE Open Chat

เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ

1. กลุ่มมนุษยศาสตร์

2. กลุ่มสังคมศาสตร์

3. กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

4. กลุ่มวิจัยรับใช้สังคม

อัตราค่าลงทะเบียน

คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับ ป.โท, ป.เอก

1,500 บาท

นักศึกษาและระดับปริญญาตรี

500 บาท

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
หมายเลขบัญชี 114-220708-5
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ท่าพระจันทร์

การแจ้งชำระเงิน

โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน
ผศ.ดร.กรชนก สนิทวงศ์
โทร. 081-558-2605
Email : Pin5000@msn.com